اسامی هیئت رئیسه انجمن

اعضای هیأت رئیسه


یوسف رشیدی

رییس هیئت مدیره

عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

خسرو اشرفی

قائم مقام

دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

محمد علی نجفی

صندوقدار

مدیرواحد راهبری و اندازه گیری شرکت کنترل کیفیت هوا

محمد سعید سعیدی

عضو

استاد دانشگاه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مریم نادری

عضو

مدیر واحد پایش آلودگی هوا و صدای شرکت کنترل کیفیت هوا


اعضای علی البدل


میقات حبیبیان

دکترای برنامه ریزی حمل و نقل استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

قاسم آهنگری

استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک


بازرسین


حسین شهبازی

کارشناس واحد پایش آلودگی هوا و صدای شرکت کنترل کیفیت هوا

بهروز یاری زاده

دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا - دانشگاه تهران